Ancestors (total 45) % Img
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 9.38%
Phalaenopsis Susan Merkel 12.5%
Phalaenopsis Helen Miller 12.5%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.39%
Phalaenopsis Karen 7.81%
Phalaenopsis Kimberly Odum 50%
Phalaenopsis Winged Victory 14.07%
Phalaenopsis Chieftain 9.38%
Phalaenopsis Oasis 50%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 6.25%
Phalaenopsis Daryl Beard 25%
Phalaenopsis Louise Georgianna 3.12%
Phalaenopsis Wilma Hughes 25%
Phalaenopsis Dos Pueblos 31.25%
Phalaenopsis Thomas Tucker 15.63%
Phalaenopsis Chief Tucker 6.25%
Phalaenopsis Fairway Park 6.25%
Phalaenopsis Venustus 1.56%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 38.65%
Phalaenopsis Hazel McQuerry 25%
Phalaenopsis Ramona 18.75%
Phalaenopsis schilleriana 0.1% 46
Phalaenopsis Ariadne 0.2%
Phalaenopsis aphrodite 15.18% 20
Phalaenopsis Grace Palm 21.88%
Phalaenopsis Doris 69.51% 3
Phalaenopsis Gertrude Beard 12.5%
Phalaenopsis Juanita 12.5%
Phalaenopsis Elisabethae 44.89% 1
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 6.24%
Phalaenopsis Psyché 0.78%
Phalaenopsis Cindy Brandt 12.5%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 40.68% 9
Phalaenopsis Altadena 1.56%
Phalaenopsis stuartiana 0.1% 46
Phalaenopsis Terri Cook 12.5%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 4.69%
Phalaenopsis Goleta 6.25%
Phalaenopsis Quality Belle 25%
Phalaenopsis La Canada 12.48%
Phalaenopsis Rothschildiana 0.2% 1
Phalaenopsis amabilis 44.25% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 29.89%
Phalaenopsis Margaret Bean 3.13%
Phalaenopsis Palm Beach 12.5%