Phalaenopsis Sherine's Rose
388698

Phal. Sherine's Rose
C. Wayne Pratt